Skip to main content

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 46

„W Krainie Baśni”

 

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 46 ,,W Krainie Baśni”                          w Warszawie …………………………………………………………..

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 46 ,,W Krainie Baśni”.
 2. Siedzibą Przedszkola Nr 46 ,,W Krainie Baśni” jest wolnostojący budynek przy      ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie.
 3. Przedszkole Nr 46 ,,W Krainie Baśni”, zwane dalej ,,przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem siedmiooddziałowym, który prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Praga Południe

03-841 Warszawa

 1. Grochowska 274
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni

Mazowiecki Kurator Oświaty

00-024 Warszawa

Al. Jerozolimskie 32

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez miasto stołeczne Warszawę .
 2. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 262.
 4. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

 

Przedszkole Nr 46

,,W Krainie Baśni”

04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 3

tel. 22 610 44 42

 1. Przedszkole posiada logo.
 2. Dyrektor drogą zarządzenia określa wzór logo oraz zasady jego stosowania

z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii w tym zasad jego stosowania w materiałach promocyjnych.

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 2

Podstawy prawne

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych;
 2. Niniejszego statutu.

§ 3

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagrania podczas jubileuszy i konkursów przedszkolnych. Zgodę na nagrywanie w tych sytuacjach, wydaje dyrektor. Szczególną sytuacją są organizowane w grupach imprezy otwarte. Za nagrania i zdjęcia wykonane podczas tych spotkań przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Teren wokół przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich wykonywania

§ 4

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności  z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 5

Celem przedszkola jest :

1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole,

2) umożliwianie odkrywania przez dzieci własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy dobra i piękna,

3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków  dla prawidłowego ich rozwoju,

4) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz  przygotowanie dziecka do nauki szkolnej,

5) świadczenie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie  do potrzeb dzieci, w tym wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych.

§ 6

 1. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcia dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 2. W ramach działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                             i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych przez nauczyciela oraz swobodnych zabaw dzieci.

§ 7

 1. Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób:
 • prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup zgodnych z podstawą programową;
 • organizuje różnorodną aktywność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowanych nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów;
 • prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości rozwojowych dzieci oraz ich potrzeb;
 • dokonuje analizy gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole w oparciu o przeprowadzoną diagnozę przedszkolną informując o jej wynikach rodziców;
 • organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną;
 • organizuje na pisemną prośbę rodziców zajęcia z religii, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • promuje wartość edukacji przedszkolnej wśród całej społeczności przedszkolnej, tj. wychowanków, ich rodziców i całych rodzin, pracowników.

§ 8

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)  pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka  oraz podjęciu

wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje  na  bieżąco  o  postępach  dziecka,  uzgadnia  wspólnie z rodzicami kierunki

i    zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 

§ 9

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor organizuje zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne określone w wydanym przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 10

 

Organami przedszkola są:

Dyrektor Przedszkola zwany dalej Dyrektorem;

Rada Pedagogiczna;

Rada Rodziców.

§ 11

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola pełniącym funkcje zarządcze.
 2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie – w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego,

18) zatwierdza realizację innowacji pedagogicznych.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Dzielnicy w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 1. W przedszkolu powołuje się stanowisko Wicedyrektora.
 2. Zadania wicedyrektora:

-realizacja zadań zleconych przez dyrektora,

-zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,

-opracowanie rocznego planu pracy przedszkola,  dbałość o jego realizację, tworzenie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy,

-nadzór nad statutem przedszkola, regulaminami oraz procedurami wewnętrznymi oraz ich przestrzeganiem,

-opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, dbałość o jego realizację, tworzenie sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego,

-kontrola udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

-dbałość o przestrzeganie czasu pracy nauczycieli, organizacja zastępstw, kontrola godzin ponadwymiarowych,

-kontrola ścieżki awansu zawodowego,

-nadzorowanie pracy zespołów nauczycielskich,

-kontrolowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola      Nr 46 „W Krainie Baśni”, który

1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli;

2) sposób powiadomienia członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania;

3). sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej i zespołów;

4) wykaz stałych zespołów nauczycieli;

5) sposób głosowania, w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie tajne.

6) Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał.

7) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym          sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu   doskonalenia pracy przedszkola,

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4)  innowacje pedagogiczne,

5) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola,

 1. Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

10.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 13

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych grup są rady oddziałowe rodziców.
 • Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Nr 46 „W Krainie Baśni”,
 • wewnętrzną strukturę rady rodziców oraz tryb jej pracy;
 • szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
 • zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej Przedszkola;
 • sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
 1. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola.
 2. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
 3. Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje z wnioskiem do dyrektora, w sprawach przedszkola.
 4. Rada Rodziców opiniuje pracę nauczycieli przed dokonaniem ich oceny dorobku zawodowego lub oceny pracy.
 5. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub Dyrektora.
 6. Rada Rodziców wnioskuje wspólnie z Radą Pedagogiczną o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia Przedszkola.

10.Przedszkole zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania.

11.Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w przedszkolu. Wgląd         w dokumentację Rady rodziców odbywa się w obecności przedstawiciela rady rodziców.

12.Rada rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

13.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 14

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 3. Działalność organów przedszkola jest jawna o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 4. Organy przedszkola tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 5. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami przedszkola.

§ 15

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne.
 3. Protokół o którym mowa w ust. 2 sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach i podpisują go osoby upoważnione do udziału w negocjacjach. Protokoły przekazuje się do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji, a jeden egzemplarz do wiadomości dyrektora przedszkola.
 4. Sprawy sporne między organami placówki, innymi niż jej dyrektor, rozstrzyga dyrektor przedszkola.
 5. Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia powołuje komisję składającą się z trzech przedstawicieli rady pedagogicznej i trzech przedstawicieli rady rodziców, wskazując jej termin oraz zakres rozpatrzenia spraw.
 6. Komisja o której mowa w ust. 5 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej do ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających istotne wiadomości w sprawie.
 7. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do dyrektora przedszkola.
 8. Dyrektor przedszkola na wniosek organu będącego w sporze, występuje do organu wykonawczego organu prowadzącego o wskazanie mediatora.
 9. Jeżeli dyrektor przedszkola nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora przedszkola podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
 10. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator.
 11. Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu prowadzącego.
 12. Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy organu prowadzącego.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 16

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 17

 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody                   i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

W przypadku wystąpienia:

-zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez      ogólnopolskich  lub międzynarodowych,

-temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z   uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

-zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

-nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów innego niż określone w powyższych punktach  – w przypadkach określonych w odrębnych przepisach,

zajęcia w przedszkolu zawiesza się na czas oznaczony. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola  organizuje dla wychowanków zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane:

-z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, wychowankiem i rodzicem, np.. drogą mailową, telefoniczną, poprzez komunikatory internetowe, itp..

-przez podejmowane przez wychowanków aktywności określonych przez nauczyciela, z pomocą rodzica, np. udostępnione pomysły zabaw, prac, itp..

Wykorzystanie technik i metod kształcenia na odległość odbywa się z poszanowaniem umiejętności, możliwości wychowanków, stosownie do wieku.

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy.
 2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 4. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 5. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
 6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady określa regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych.
 7. Wycieczki i spacery dzieci poza teren przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi dziesięcioro lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim do muzeum) na każde pięcioro dzieci przypada jedna osoba dorosła.
 8. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję  oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

10.Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).

 

§ 18

 1. Dzieci  przyprowadzane są do przedszkola od godziny 7.00 przez rodziców bądź inne upoważnione osoby.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielce, zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali – nauczycielka musi widzieć, kto przyprowadził dziecko do sali przedszkolnej.
 3. Nauczycielka oddziału przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 4. Nauczycielka przyjmująca dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązana jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka, a także pozostania do dyspozycji nauczycielki pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole (przez portal iPrzedszkole, osobiście lub telefonicznie), w dniu poprzedzającym  lub tego samego dnia  do godziny 9.00, a  spóźnienia dziecka do przedszkola rodzic  powinien zgłosić telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia lub tego samego dnia rano (do godziny 9.00)
 8. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00
 9. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Osoba upoważniona (zdolna do podejmowania czynności prawnych), powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i okazać go na żądanie pracownika przedszkola (pracownik jest zobowiązana do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych do odbioru dziecka). Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, pracownik powiadamia rodziców i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. Upoważnienie w każdej chwili może zostać odwołane lub zmienione.
 10. Upoważnienie takie jest skuteczne od września do sierpnia następnego roku.

11.Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno być w formie pisemnej  z podaniem imienia i nazwiska pełnoletniej osoby upoważnionej, nr dowodu osobistego i telefonem kontaktowym. Upoważnienie dostarcza rodzic do nauczycielki grupy swojego dziecka   w dniu poprzedzającym odbiór lub tego samego dnia do godz. 9.00.

12.Przedszkole nie przyjmuje upoważnień od rodziców w formie ustnej, telefonicznej i wysłanych faksem, sms.

13.Dziecko, po które przyszedł rodzic lub osoba upoważniona zostaje zaznaczone na liście obecności jako dziecko odebrane z placówki co jest jednoznaczne z tym, że nie powinno ponownie wrócić (tego dnia) do sali lub ogrodu.

14.Rodzice  ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

15.W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego lub placu zabaw, osoby odbierające, zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. Nauczycielka musi wiedzieć, kto odbiera dziecko.

16.Prośba rodziców dotycząca nie odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe.

17.Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy zachowanie osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresja lub stan wskazujący na zażycie innych niedozwolonych substancji).

18.W przypadku każdej odmowy wydania dziecka, niezwłocznie powinien być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka  podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu    z drugim rodzicem dziecka lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka.

19.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 17.00 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie   o zaistniałym fakcie rodziców oraz władze przedszkola.

20.W przypadku, gdy wyczerpią się wszystkie możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat  Policji.

 1. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków.
 2. Niedopuszczalne jest wyposażenie dzieci przyprowadzonych do oddziału przedszkolnego w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.

§ 19

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka oddziału przedszkolnego należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie   w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

5) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

7) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

8) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

9)zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);

10)przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

11) przestrzeganie godzin pracy przedszkola;

12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

13) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

14) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego;

16) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

19) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

§ 20

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz  z planami miesięcznymi w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

4) wybierania swojej przedstawicieli do rady rodziców;

5) zapoznania się ze statutem szkoły oraz innymi  regulaminami obowiązującymi w przedszkolu;

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

7)otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

8) udziału w  organizowanych w przedszkolu wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

9) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

§ 22 

 1. Przedszkole współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.
 2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.
 3. Formy współpracy z rodzicami:

1) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami i specjalistami w zależności od potrzeb;

2) zebrania grupowe i zajęcia otwarte;

3) uroczystości i spotkania okolicznościowe, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;

4) spotkania i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

2) obserwowania stosowanych w oddziale przedszkolnym metod wychowawczych;

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal.

 1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje nauczycielkom uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§ 23

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe, kuratorium oświaty zatwierdza organ prowadzący.
 3. Przedszkole czynne jest przez pięć dni w tygodni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola, tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00.
 5. Realizacja podstawy programowej przewidziana jest w godzinach pracy przedszkola.
 6. Przedszkole jest jednostką nieferyjną.
 7. Do ustalania przerw w funkcjonowaniu przedszkola zastosowanie mają odrębne przepisy.

§ 24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów.
 3. Wiek dzieci w poszczególnych oddziałach może się zmieniać w każdym roku szkolnym, jeśli zajdzie taka potrzeba podczas rekrutacji.
 4. W okresie niskiej frekwencji wychowanków lub nauczycieli dyrektor może zlecić łączenie oddziałów do łącznej liczby 25 dzieci w grupie.

§ 25

 1. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Godzina dydaktyczna w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku:
 • 3 – 4 lat wynosi około 15 minut;
 • 5 – 6 lat wynosi około 30 minut.

4.Sposób organizacji oraz terminy zajęć dodatkowych ustala dyrektor przedszkola

 1. Sposób dokumentowania zajęć stałych i dodatkowych określają odrębne przepisy.
 2. Rozkład dnia w miarę potrzeby może w ciągu dnia ulec zmianie.

§ 26

 1. Przedszkole organizuje zajęcia z religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 27

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 28

 

 1. Opłatę za świadczenia wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

1)W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może, na wniosek rodzica dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opata dotyczy;

2) Opłatę wnosi się przelewem na wskazany  numer rachunku bankowego lub gotówką w przedszkolu;

3) Przedszkole prowadzi rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty na żywienie oraz rachunek przeznaczony na wpłaty na Radę Rodziców.

 1. Wymagania, jakie muszą spełnić środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci w przedszkolu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.
 2. Odpłatność rodziców za żywienie dziecka w przedszkolu obejmuje:

1) 100% kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków w tym:  śniadanie 30%, obiad 50%, podwieczorek 20%.

2) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrot kosztów za żywienie określa Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy,

3) Personel wnosi opłatę za żywienie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia.

 

§ 29

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 46 ,,W Krainie Baśni” odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w m. st. Warszawie lokalnych zasadach rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
 4. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do przedszkola.
 5. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do placówki, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w przedszkolu.
 6. Rekrutacja dzieci na wychowanków przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
 7. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki.
 8. Zgłoszenia kandydatów do przedszkola przyjmowane są w terminie ustalonym przez organ kierujący placówką. Szczegółowe godziny wyznacza dyrektor.
 9. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 10. Do przedszkola są przyjmowani kandydaci z największa liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które to są publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola.
 11. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 9, wchodzą powołani przez dyrektora nauczyciele.
 12. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem dziecka              do przedszkola.
 13. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Komisję rekrutacyjną listy przyjętych do przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 14. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku Komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
 15. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
 16. Przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc,                       na podstawie decyzji dyrektora.

 

§ 30

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1) Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych (ADO) w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.

2) Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania  danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków,  rodziców oraz pracowników i współpracowników przedszkola.

3) Sprawuje nadzór poprzez określenie osoby / podmiot /wykonawcę, realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie  zadań wymienionych w  ust. 1) i 2)

4) Osoba / podmiot określony w pkt 3) podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

5) Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych.

6)Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa.

7)Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

 

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

§ 31

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.
 2. Szczegółowe obowiązki nauczycieli, pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor i przedstawia pracownikom na piśmie.
 3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 32

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami dokonuje wyboru programów, które będą realizowane w poszczególnych oddziałach oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie ich do użytku. Przeprowadza on również diagnozę przedszkolną swoich wychowanków oraz realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4.Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 2. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 1. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

§ 33

 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                     i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) prowadzenie zajęć profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3 – letnich;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3.Do zadań pedagoga specjalnego należy:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

 1. a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności,
 2. b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
 3. c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie           o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 3. c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                             i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.

§ 34

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:

1) kierownik gospodarczy

2) pomoc nauczyciela,

3) woźna,

4)szatniarka,

5) sekretarka,

6) kucharka,

7) pomoc kuchenna,

8) dozorca,

 1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Do podstawowych obowiązków pracowników administracji i obsługi należy:

1) przestrzeganie przepisów prawa;

2) informowanie o zauważonych zagrożeniach;

3) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych;

4) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;

5) wykonywanie powierzonych zdań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

6) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

7) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

8) udzielenie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych;

9) udzielenie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego nie zabrania;

10) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, współpracownikami oraz zwierzchnikami;

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

 

Rozdział 6

 Prawa i obowiązki dzieci

§ 35

 1. Do oddziału przedszkolnego  uczęszczają dzieci od 3 do 7 lat.
 2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.

 1. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
  • szanować kolegów i wytwory ich pracy;
  • szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
  • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.

§ 36

 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w oddziale przedszkolnym nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora przedszkola;

4) nagrodą rzeczową.

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w oddziale przedszkolnym zasad:

1) ustną uwagą nauczyciela;

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora szkoły w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno– pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

§ 37

 1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie na zmianę, worek z kompletem ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola przedmiotów zagrażających jego zdrowiu i życiu oraz rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dzieci rzeczy, które zostały zgubione lub zepsute.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 38

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. 2. Dyrektor w szczególności:

1) ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;

2) koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

3) ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola i zasady współpracy pomiędzy nimi oraz koordynuje realizację tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola;

4) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;

5) nadzoruje realizację zadań przedszkola.

 1. Statutowe czynności Dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez Dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:

1) na terenie przedszkola;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców także w trybie obiegowym.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

§ 40

 1. Statut w przedszkolu obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedszkola, rodziców i dzieci
 2. Zmiany w statucie są zatwierdzane na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 4. 4. Statut przedszkola jest wywieszony na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
 5. Każda zmiana statutu skutkuje tekstem jednolitym.

 

§ 41

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2022r.
 2. Traci moc Statut przedszkola uchwalony na posiedzenie w Rady Pedagogicznej w dniu 20.01.2021r.

 

Rada Pedagogiczna                                                                              Przewodniczący

Rady Pedagogicznej

Skip to content