Skip to main content

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJE

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”  (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) –  można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

Dane osobowe dzieci/uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci/uczniów są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań oświatowych: dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych przez Administratora, w szczególności:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej i aktów wykonawczych m.in. wypełniania obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających dzieci/uczniów, informowania o osiągnięciach podopiecznych placówki oświatowej i podpisywania prac podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – m.in. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia lub kontakt mailowy /telefoniczny z rodzicami dziecka/ucznia lub numer rachunku bankowego rodzica (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.

jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO:

 • udzielenia informacji o nagłym zdarzeniu czy zaistniałym niebezpieczeństwie dotyczącym dziecka/ucznia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. c RODO) – „gdy jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą”
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w związku z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku/uczniowi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. g RODO) „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym”
 • w celu zapewnienia dzieciom/uczniom właściwej opieki, odżywiana i metod wychowawczych (art. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe)

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres pobytu dziecka/ucznia w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa),
 • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka/ucznia),
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

 

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia, bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z wycieczek, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w formularzu upoważnienia do odbioru dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia/numer dowodu).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – OBOWIĄZEK NAUKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”   (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych są wykorzystywane w celu kontroli spełniania obowiązku nauki przez Administratora, w szczególności:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe i aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie danych kontaktowych – mailowy/ telefoniczny z rodzicami/opiekunami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit.  a RODO) – „zgoda”.

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne kontroli obowiązku nauki przez Administratora. Odmowa ich podania wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą przepisami prawa. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom dostarczającym oprogramowanie).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

DODATKOWA INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU NAUKI

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe/Prezydenta m.st. Warszawy. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym powyżej na podstawie przekazanych informacji (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania).

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”  ( (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe kandydatów, rodziców lub opiekunów prawnych są wykorzystywane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do szkoły/przedszkola przez Administratora, w szczególności:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 g RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia przez Administratora procedury rekrutacyjnej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane zgodnie z

art. 160 ustawy Prawo oświatowe:

– do końca okresu, w którym podopieczny korzysta z nauki w szkole/przedszkolu

– przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia podopiecznego w procesie rekrutacji

Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DYŻUR WAKACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”  (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe kandydatów, rodziców lub opiekunów prawnych są wykorzystywane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na dyżur wakacyjny przez Administratora, w szczególności:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 g RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia przez Administratora procedury rekrutacyjnej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane

 

Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”. (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy przez Administratora, w szczególności:

 • w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)-„ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie danych kontaktowych – mailowy/ telefoniczny z kandydatami do pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 22 Kodeksu pracy

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,

 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach np. jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – m.in. dane o niepełnosprawności kandydata (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres 9 miesięcy do celów przyszłych rekrutacji (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),
 • do czas zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”. (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe pracowników są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia przez Administratora, w szczególności:

 • w celu realizacji postanowień zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)-„ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku pracownika (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Kodeksu pracy, ustawy Karta nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach np. jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”
 • w celu zapewnienia pracownikom właściwej opieki medycznej (art. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 229 ustawy Kodeks pracy)

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji  postanowień umowy przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

 

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej, firmie świadczącej usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, firmom dostarczającym oprogramowanie.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO CELÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”  (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe pracowników oraz członków ich rodzin są wykorzystywane w celu prowadzenia działalności socjalnej przez Administratora,       w szczególności:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy Kodeks pracy, ustawy Karta nauczyciela (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”
 • w celu realizacji postanowień zawartej umowy m.in. umowa o udzielenie pożyczki mieszkaniowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)-„ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji  powyższych działalności przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej.  Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane.

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY PRACOWNIKA WSKAZANYCH W OŚWIADCZENIU ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem pracowników (państwa krewnych lub powinowatych). Administrator będzie
je przetwarzać w zakresie wskazanym w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych na podstawie przekazanego oświadczenia (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia, dochód brutto).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”  (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe kontrahentów są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy przez Administratora, w szczególności:

 • w celu realizacji postanowień zawartej umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)-„ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy o ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
 • dane osób wskazanych do kontaktów – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji postanowień umowy przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane.
 • przez okres obowiązywania umowy lub do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej, firmom dostarczającym oprogramowanie.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

INFORMACJA DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU PRZEZ KONTRAHENTA

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem kontrahenta w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana do kontaktów w ramach jej realizacji. Administrator będzie  je przetwarzać w zakresie wskazanym w umowie  (imię i nazwisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA INTERESANTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”   (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe interesantów są wykorzystywane przez Administratora, w następujących celach:

 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda wykorzystanie danych kontaktowych – mailowy / telefoniczny (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w zakresie gromadzenia informacji w księdze wejść i wyjść o interesantach- imię i nazwisko, numer dowodu osobistego na podstawie art. 1 pkt 14 ustawy Prawo oświatowe (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

– przez okres 1 roku chyba, że księga wejść/wyjść stanowi dokument dowodowy w postępowaniu sądowym,

 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

 

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora, serwer poczty elektronicznej).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA STAŻYSTÓW/PRAKTYKANTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”  (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe stażystów i praktykantów są wykorzystywane w celu realizacji stażu lub praktyki, w szczególności:

 • w celu realizacji postanowień zawartej umowy stażu lub praktyk absolwenckich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)-„ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie – realizacja programu praktyk na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe i aktów wykonawczych w związku z realizacją praktycznej nauki zawodu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane.
 • przez okres obowiązywania umowy lub do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia.

 

 

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WOLONTARIUSZY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni” (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe wolontariuszy są wykorzystywane w celu realizacji wolontariatu, w szczególności:

 

 • w celu realizacji postanowień zawartej umowy wolontariatu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)-„ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane.
 • przez okres obowiązywania umowy lub do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia.
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

 

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

 

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42 (Administrator) wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku). W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary:

 • wejście główne
 • plac zabaw

Dane osobowe dzieci/uczniów, pracowników i pozostałych osób są przetwarzane w systemie monitoringu w celu:

 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia in. w zakresie gromadzenia informacji o  wizerunku osób przebywających na terenie placówki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,

Podanie danych osobowych niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 

Monitoring nie obejmuje:

 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres 3 miesięcy/

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmie obsługującej system monitorowania).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RADY RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni” (RODO) (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe członków rady są wykorzystywane w celach związanych z funkcjonowaniem rady rodziców oraz rad oddziałowych,                                    w szczególności:

 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w zakresie gromadzenia informacji
  o członkach rady rodziców i rad oddziałowych w ramach prowadzenia prac rady rodziców (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w pracach rady rodziców i rad oddziałowych. Odmowa ich podania uniemożliwi udział w pracach rady rodziców i rad oddziałowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Dane będą przechowywane:

 • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym (bycie członkiem rady rodziców lub rady oddziałowej) – na okres wskazany w upoważnieniu

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni” (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe wykonawców są wykorzystywane przez Administratora w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
 • dane osób wskazanych do kontaktów – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przez Administratora. Odmowa ich podania wiąże się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ustawy. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl.

 

INFORMACJA DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU PRZY ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem wykonawców  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych. Administrator będzie  je przetwarzać w zakresie wskazanym w umowie  (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – konkursy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

                     

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni” (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe dzieci/uczniów nauczycieli, gości i osób trzecich są wykorzystywane w celu organizacji konkursu pt. ……………… oraz prezentacji                  i rozpowszechnieniu działalności placówki wynikającej z jej zadań statutowych  w ramach świadczonych usług  w zakresie edukacyjnym, w szczególności promowanie talentów i osiągnięć dzieci/ uczniów:

 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – zgoda na uczestnictwo oraz utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w formie tradycyjnej  i elektronicznej – wyrażona przez rodziców/opiekunów prawnych w imieniu dzieci/uczniów oraz przez nauczycieli (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z udziałem  w …………….. w dniu. ……………… (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.

 

 • gości i osób trzecich, których obecność na przeglądzie wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w formie tradycyjnej i elektronicznej (na stronie internetowej placówki, Facebooku, tablicach informacyjnych i w kronice administratora)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres ……………………………..miesięcy/ obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

 

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z wycieczek, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – FESTYN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.):

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole Nr 46

„ W Krainie Baśni”.(Administrator). Dane kontaktowe Administratora: ul. Jordanowska 3 04-204 Warszawa tel.22 610-44-42

Dane osobowe w postaci wizerunku uczestników Pikniku  są wykorzystywane przez Administratora w celu prezentacji i informowania o działalności placówki w mediach i publikacjach, w szczególności:

 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach:

–Biorąc udział w Pikniku uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez przedszkole  wizerunku zarejestrowanego w formie fotografii cyfrowej, analogowej lub nagrania wideo, utrwalonego w trakcie pikniku poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach m.in. na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych i/lub pozostałych podmiotów współpracujących w zakresie organizacji pikniku, w tym wykonywanych na zlecenie placówki publikacji, prezentacji, materiałów filmowych oraz innego rodzaju materiałów informacyjnych (w wersji papierowej i elektronicznej) w związku z organizacją pikniku lub dotyczącą jej działalności informacyjnej  (art. 6 ust. 1 a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) – „zgoda”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres trzech miesięcy/ obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

 

Wycofanie zgody:

 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki.

Uczestnikom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

 

 

 

Skip to content