Skip to main content

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji:

Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wkrainiebasni.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni”

ul. Jordanowska 3,

04-204 Warszawa

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ została zaprojektowana przed wejściem w życie wymienionej powyżej ustawy.

Ułatwienia na stronie internetowej:

  1. Zmiana kontrastu
  2. Zmiana wielkości czcionek
  3. Zmiana wersji kolorystycznej na czarno białą
  4. Możliwość zmiany układu strony
  5. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  6. Możliwość regulacji trybu wyświetlania – nocny/domyślny

Treści niedostępne:

  1. Brak narzędzi kontaktowych (brak tłumacza online)
  2. Publikacje w formie pdf nie są dostępne cyfrowo
  3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
  4. Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.16

Deklarację sporządzono przez Dyrektora na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt .

Osobą kontaktową jest Patrycja Klimaszewska – nauczyciel

e-mail:  pklimaszewska@eduwaszawa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6104442

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna:

Dane adresowe: Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni”, Jordanowska 3, 04-204 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli:

Do budynku Przedszkola prowadzi jedno wejście, bramą wejściową od strony Jordanowskiej.

Aby wejść na teren placówki w godzinach 7:00 – 17:00 należy skorzystać z kodu dostępu (osoby uprawnione- pracownicy, opiekunowie dzieci). Osoby postronne zobowiązane są do użycia domofonu.

Zabrania się wchodzenia do budynku przedszkola bez zezwolenia pracownika.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest dozorca oraz pracownicy obsługi.

W Przedszkolu jest podgląd monitoringu wizyjnego obejmujący teren wokół budynku przedszkola – tzn. wejście główne, plac zabaw.

Budynek jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Od strony wejścia głównego znajduje się podjazd –pochylnia – dla wózków.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W przedszkolu nie znajdują się windy. Korytarze  i schody pozwalają na zachowanie ciągu komunikacyjnego.

Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

W przedszkolu nie ma platform, informacji głosowych w pętlach indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:

Na terenie placówki nie ma parkingu. Istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego parkingu znajdującego się poza terenem placówki, gdzie wyznaczone są miejsca parkingowe i postojowe.

 

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Przedszkole umożliwia dostęp dla osób z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Na terenie przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Skip to content